Добре дошли в SPECTRI.BG

Spectri.bg

ОФИС: 1700 - София, Студентски Комплекс, улица „Баку" № 5А, офис 5-2,3

ЛИК: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

ОКС: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

 

 

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Политика за защита на личните данни


Спектри ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Събирането и обработването на Вашите лични данни е в съответствие с изискванията на

чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679.

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по вашата заявка /договор, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на заявка / договор.

Спектри ЕООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

o законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

o свеждане до минимум на събираните данни;

o точност и актуалност на данните;

o цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;

o гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Спектри ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

o обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;

o обработка на направена поръчка – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката / услугата до Вас.

Спектри ЕООД обработва лични данни на своите клиенти, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по заявка / договор.

Спектри ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

Спектри ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение, след което полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от Спектри ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, както и да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате да коригираме неточните Ваши лични данни и да попълним непълните Ваши лични данни.

Право на изтриване

Вие имате право да поискате от нас изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

o личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;

 

o Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;

 

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от нас да ограничим обработване на свързаните с Вас данни, когато:

o ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

o оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;

Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на заявка / договор с фирма Спектри ЕООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате да поискате от нас да Ви предоставим Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни, ако данните се обработват:

 

o за целите на директен маркетинг;

 

o за целите на профилиране.

 

Спектри ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако Спектри ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Спектри ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

Спектри ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Мерки за сигурност и защита

Спектри ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от

страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Ние използваме технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

 

o Защита на базата данни от неправомерен достъп.

 

o Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

 

Контакти на длъжностното лице по защита на личните данни:

Спектри ЕООД, Булстат 175208219

Телефон: 02/963 0464

Електронна поща: spectri@spectri.net

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за фирма Спектри ЕООД.